ontheroads-fb
בדרכים » דרגות רישיון נהיגה בישראל

דרגות רישיון נהיגה בישראל

במדינת ישראל הוצאת רישיון נהיגה נעשית על פי התקן הקיים ברחבי אירופה. ניתן לראות כי דרגות הרישיון מחולקות בהתאם לסוג הנבחר, כאשר לכל סוג קיימים תנאיו שלו על מנת להוציא את רישיון הנהיגה.

דרגת הרישיון נקבעת בהתאם למשקל הכולל ולכמות הנוסעים המותרת. לאור האמור, כאשר מספר הנוסעים רב יותר כך רישיון הנהיגה מותאם לתחבורה ציבורית ואילו ככל שקיים עומס רב יותר, כך רישיון הנהיגה מותאם לנהיגה מסחרית ותעשייתית.

אילו תנאים נדרשים להוצאת רישיון נהיגה על אופנוע? מהו הגיל המינימלי לקבלת רישיון? כל אלו ועוד, במאמר הנוכחי.

מהם התנאים הנדרשים להוצאת רישיון נהיגה על אופנוע?

על מנת להוציא רישיון נהיגה על אופנוע, קיימים מספר תנאים שונים בהתאם לסוג הרישיון הנבחר. להלן התנאים הנדרשים:

הוצאת רישיון נהיגה על אופנוע עד 11 קילוואט ועד 14.6 כוחות סוס

על מנת להיבחן במבחן העיוני(תיאוריה) גילו המינימלי של מבקש הרישיון יעמוד על 15.5 ואילו גילו המינימלי להתחלת לימודי הנהיגה יעמוד על 16 מינימום, כאשר מספר השיעורים הנדרשים יהיו 15 לכל הפחות. לבסוף על מנת לקבל את רישיון הנהיגה הנבחר, על הנהג לצלוח את המבחן המעשי(טסט) כאשר גילו מינימום 16 שנים.

הוצאת רישיון נהיגה על אופנוע עד 35 קילוואט ועד 47.46 כוחות סוס

בכדי להיבחן במבחן העיוני, גילו המינימלי של מבקש הרישיון יעמוד על 17.5 שנים כאשר הגיל המינימלי להתחלת לימודי הנהיגה יעמוד על  18 שנים מינימום. מספר השיעורים הנדרשים הינם 15 לכל הפחות ואילו למחזיק רישיון נהיגה דרגה A2 מספר השיעורים יעמוד על מינימום 8. לבסוף בכדי לקבל את רישיון הנהיגה הנבחר, על הנהג לצלוח את המבחן המעשי כאשר גילו מינימום 18 שנים.

הוצאת רישיון נהיגה על אופנוע שהספק מנועו עולה על 47.46 כוחות סוס ועד 35 קילוואט

על מנת להיבחן במבחן העיוני, גילו של מבקש הרישיון פטור, אך בכדי להתחיל לימודי נהיגה גילו יעמוד על  18 שנים מינימום. מספר השיעורים הנדרשים הינם 8 לכל הפחות. לבסוף בכדי לקבל את רישיון הנהיגה הנדרש, על מבקש הרישיון לצלוח את המבחן המעשי – הטסט, כאשר גילו עומד על 21 שנים לכל הפחות.

הוצאת רישיון נהיגה על רכב מנועי במשקל כולל מותר עד 3500 ק"ג, עד 8 נוסעים לכל היותר (פרט לנהג), גם כאשר גורר נגרר במשקל עד 1500 ק"ג.

בכדי להיבחן במבחן התיאוריה, גילו של מבקש הרישיון יעמוד על 15.5 שנים לכל הפחות, כאשר את התחלת לימודי הנהיגה ניתן לעשות בגיל 16.6 מינימום. מספר השיעורים הנדרשים עומדים על 28 שיעורים לפחות. לבסוף בכדי לקבל את רישיון הנהיגה הנבחר, על הנהג לצלוח את המבחן המעשי כאשר גילו מינימום 16.9 שנים.

הוצאת רישיון נהיגה על רכב מסחרי ורכב עבודה במשקל כולל מותר מעל 3500 ק"ג ועד 12,000 ק"ג. כאשר גורר נגרר במשקל כולל מותר עד 3500 ק"ג

על מנת להיבחן במבחן העיוני והמעשי (תיאוריה וטסט) גילו של מבקש הרישיון יעמוד על 17.5 שנים לכל הפחות, כאשר את התחלת לימודי שיעורי הנהיגה ניתן לעשות בגיל 17. מספר השיעורים הנדרשים עומדים על 32 לפחות ואילו למחזיקי רישיון נהיגה B מספר השיעורים הנדרשים הינם 20 מינימום. את רישיון הנהיגה ניתן לקבל בגיל 18.

הוצאת רישיון נהיגה על רכב מסחרי ורכב עבודה במשקל כולל מותר מעל 12,000 ק"ג, גם כאשר גורר נגרר במשקל כולל מותר עד 3500 ק"ג

בכדי להיבחן במבחן התיאוריה והטסט, גילו של מבקש הרישיון יהיה לכל הפחות 19 שנים. את התחלת לימודי הנהיגה ניתן לבצע בגיל 18 (מינימום) כאשר מספר השיעורים הנדרשים הוא 20 לפחות. קבלת רישיון הנהיגה תינתן בגיל 19 שנים.

הוצאת רישיון נהיגה על רכב מסחרי ורכב עבודה במשקל כולל מותר מעל 3500 ק"ג, גם אם צמוד אליו נגרר או תומך

בכדי להיבחן במבחן העיוני, גילו של מבקש רישיון הנהיגה יהיה לכל הפחות 20 שנים, כאשר את התחלת הלימודים ניתן לבצע בגיל 18 מינימום. מספר השיעורים הנדרשים הוא 12 לפחות ואילו לרכב מחובר או מורכב מספר השיעורים יעמוד על 8. על מנת לקבל את רישיון הנהיגה על הנהג לצלוח את מבחן הטסט כאשר גילו עומד על 20 שנים.

הוצאת רישיון נהיגה למונית, רכב סיור ואוטובוס זעיר ציבורי במשקל כולל מותר עד 5000 ק"ג ומספר מקומות ישיבה עד 16 פרט לנהג

בכדי להיבחן במבחן העיוני והמעשי, גילו של מבקש רישיון הנהיגה יעמוד על 20 שנים, כאשר את התחלת הלימודים ניתן לעשות בגיל 18 לפחות. לא נדרש מספר שיעורים מינימלי. בעת ההצלחה במבחן המעשי, יהיה זכאי הנהג לקבל את רישיונו בהגיעו לגיל 21.

הוצאת רישיון נהיגה לאוטובוס

בכדי להיבחן במבחן העיוני והמעשי, גילו של מבקש רישיון הנהיגה יהיה לכל הפחות 20 שנים, כאשר את התחלת הלימודים ניתן לבצע בגיל 18. מספר השיעורים הנדרשים למחזיקי רישיון נהיגה דרגה B עומד על 40 לפחות ואילו מחזיקי רישיון נהיגה דרגה 1C יחויבו במינימום של 30 שיעורים. שימו לב כי הנהג יהיה זכאי לקבלת רישיון הנהיגה הנבחר רק בעת הגיעו לגיל 21 שנים.

הוצאת רישיון נהיגה לטרקטור

בכדי לבצע את המבחן העיוני, על גילו של הנהג לעמוד על 15.5 שנים לפחות, כאשר את התחלת הלימודים יהיה רשאי לבצע בהגיעו לגיל 15. מספר השיעורים הנדרשים עומדים על 10 ועוד 36 שעות תיאורטי. על מנת לקבל את רישיון הנהיגה, על הנהג לצלוח את המבחן המעשי (הטסט) כאשר גילו 16 שנים מינימום.

דרגות רישיון הנהיגה – איזה גיל? כמה שיעורים?

מה צריך לעשות בשביל להוציא רישיון לפי דרגה
דרגה סוג רישיון גיל מינימלי למבחן עיוני גיל מינימלי ללימוד גיל מינימלי למבחן מעשי גיל מינימלי לקבלת רישיון מס' שיעורים מינימלי
A2 אופנוע עד 6.14 כוחות סוס ועד 11 קילוואט 15.5 16 16 16 15
A1 אופנוע עד 46.47 כוחות סוס )35 קילוואט( 17.5 18 18 18 ברישיון שמחזיק מי, 15 נהיגה דרגה A2 ,חייב ב- 8 שיעורים לפחות.
A אופנוע שהספק מנועו עולה על 46.47 כוחות סוס )35 קילוואט( פטור 18 21 21 8
B רכב מנועי במשקל כולל מותר עד 500,3 ק"ג, רשאי להסיע עד 8 נוסעים פרט לנהג, גם כאשר גורר נגרר במשקל עד 500,1 ק"ג 15.5 שנים 16 ושישה חודשים 16 שנים ו-9
חודשים
16 שנים ו-9
חודשים
28
C1 רכב מנועי מסחרי ורכב עבודה במשקל כולל מותר מעל 500,3 ק"ג ועד 000,12 ק"ג, גם כאשר גורר נגרר במשקל כולל מותר עד 500,3 ק"ג 17.5 17 17.5 18 ברישיון שמחזיק מי, 32 נהיגה דרגה B חייב ב- 20 שיעורים לפחות.
C רכב מנועי מסחרי ורכב עבודה במשקל כולל מותר מעל 000,12 ק"ג, גם כאשר גורר נגרר במשקל כולל מותר עד 500,3 ק"ג 19 18 19 19 20
E+C רכב מנועי מסחרי ורכב עבודה במשקל כולל מותר מעל 500,3 ,גם אם צמוד אליו נגרר או נתמך 20 18 20 20 או מחובר לרכב, 12 מורכב – 8 שיעורים
D1 מונית, רכב סיור ואוטובוס זעיר ציבורי במשקל כולל מותר עד 000,5 ק"ג ומספר מקומות ישיבה עד 16נוסעים מלבד הנהג 20 18 20 21 לא נדרש מספר שיעורים מינימלי
D אוטובוס 20 18 20 21 רישיון שמחזיק מי נהיגה דרגה B חייב ב-40 שיעורים לפחות, מי שמחזיק ברישיון נהיגה דרגה C1 חייב ב-30
שיעורים לפחות.
1 דרגה טרקטור 15.5 15 16 16 שעות 36 ועוד, 10 תיאורטי
לידיעה
דרגה A נדרש שנה וותק על A1דרגה C נדרש שנה וותק על C1דרגה E+C נדרש שנה וותק על Cנדרשת זווית ראיה בדרגות למעלה זה 140 מעלות בשני העיניים
אז מה היה לנו עד עכשיו?
דרגות רישיון הנהיגה בישראל

בדרכים בפייסבוק | מייל: [email protected] | בדרכים – אודות

ontheroads-sidebar
השאירו פרטים בטופס
גיל כהן
גיל כהן
קרא עוד
אחרי שנים רבות שנלחמתי להוציא רישיון נהיגה הגעתי לאתר בדרכים. פניתי לעזרתם וקיבלתי מידע והכוונה מקצועיים מצוות אדיב ביותר! ממליץ בחום!
אורפז ליבוביץ'
אורפז ליבוביץ'
קרא עוד
לפני מספר חודשים נתפסתי נוהג בשיכרות ומצבי המשפטי היה לא טוב בכלל - נהג צעיר. לאחר המלצות רבות הפנו אותי ליערית אוליאל וזכיתי ליחס חם לאורך כל הדרך זמינות מלאה ועדכונים שוטפים. ממש ליווי אישי במשך כל התהליך המייסר הזה . יערית נתנה לי את השירות הכי מקצועי שיש ובזכותה ראיתי את האור בקצה המנהרה. לתדהמתי לא קיבלתי שלילה ואפילו לא קנס! לא יודע איך היא עשתה זאת אין לי מילים אלפי תודות!!
אלכס פרומן
אלכס פרומן@username
קרא עוד
לאחר שלילה שקיבלתי הגעתי במקרה לאתר בדרכים. הופתעתי למצוא מידע מקיף על כלל הזכויות שלי, וכן זכיתי לייצוג מקצועי בתיק שהתנהל נגדי. תודה רבה, צוות מצויין!
הקודם
הבא
עוד בנושא
אל תתמודדו לבד!
בדרכים-logo.jpg
ייעוץ ראשוני חינם! השאירו פרטים בטופס